Boven € 35,- geen verzendkosten en snelle leveringen.
Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen MiTo Specialties (hierna te noemen MiTo) PrettyPolly.nl en haar wederpartijen. Zij maken deel uit van alle aanbiedingen tot en overeenkomsten inzake het verrichten van leveringen en/of diensten door MiTo.

Artikel 1 Algemeen

1.1. MiTo heeft het recht deze algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. De gewijzigde Algemene verkoopsvoorwaarden treden alsdan in de plaats van de tot dan toe geldende voorwaarden en zullen zoveel mogelijk van toepassing worden op reeds bestaande overeenkomsten zodra MiTo aan de wederpartij een redelijke mogelijkheid heeft geboden om van de gewijzigde voorwaarden kennis te nemen.

1.2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Bij strijd tussen deze Algemene verkoopsvoorwaarden en de inkoopvoorwaarden van de wederpartij zullen deze Algemene verkoopsvoorwaarden prevaleren, tenzij MiTo de inkoopvoorwaarden van de wederpartij geheel danwel gedeeltelijk uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. De wederpartij ziet hierbij expliciet af van de toepassing van zijn of haar inkoopvoorwaarden.

1.3. Indien enige bepaling van deze Algemene voorwaarden onverhoopt geheel of ten dele in strijd mochten zijn met enige wettelijke bepaling, dan blijven van de bepalingen van het overige onverminderd van kracht, terwijl de betreffende bepaling door een bepaling wordt vervangen die –wettelijk geoorloofd- zoveel mogelijk met de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling overeenkomt.

1.4. Indien MiTo niet steeds de strikte naleving van de Algemene voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee, dat deze voorwaarden niet van toepassing zouden zijn, of dat MiTo afstand van haar recht zou doen om in toekomstige gevallen, al dan niet waar het gelijke gevallen betreft, de strikte naleving van de voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 Aanbieding en overeenkomsten

2.1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven van MiTo in prijslijsten, website prettypolly.nl, brochures of in welke vorm dan ook, zijn geheel vrijblijvend, ook dan wanneer het aanbod een termijn voor aanvaarding inhoudt.

2.2. Orders van de wederpartij kunnen zonder toestemming van MiTo niet worden herroepen. Zij binden MiTo slechts, indien en voor zover MiTo dit schriftelijk heeft bevestigd of MiTo met de uitvoering daarvan is begonnen. MiTo heeft het recht orders te weigeren zonder opgaaf van redenen. De weigering van een order door MiTo om wat voor reden dan ook, kan nimmer aanleiding geven tot enige aanspraak op schadevergoeding van de wederpartij. Voor orders wordt door MiTo een minimum orderbedrag gehanteerd.

2.3. Mondelinge toezeggingen door vertegenwoordigers of tussenpersonen van MiTo, binden MiTo slechts indien dit schriftelijk door haar zijn bevestigd.

Artikel 3 Prijs

3.1. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, worden de orders, uitgevoerd tegen de op het moment van aflevering door MiTo algemeen gehanteerde prijzen en condities. De prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), verzend -, transport -, verzekering - of andere kosten welke in verband met de overeenkomst verschuldigd zijn, tenzij anders is vermeld in prijscouranten, aanbiedingen of opdrachtbevestigingen.

3.2. Indien conform artikel 3.1. een andere prijs is overeengekomen dan die geldend op het moment van aflevering en na de datum van de totstandkoming van de overeenkomst een of meer kostprijsfactoren om wat voor reden dan ook (waar onder mede begrepen valuta schommelingen, verhoging van de arbeid -, materiaal - of transportkosten, alsmede invoering of verhoging van invoerrechten, kostprijsverhogende belastingen of andere heffingen van overheidswege) een verhoging ondergaan, is MiTo gerechtigd de prijs te verhogen, indien en voor zover de verhoging redelijk is, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat de prijs vast is.

3.3. Indien MiTo van haar in het vorige lid genoemde bevoegdheid gebruik maakt, heeft de wederpartij het recht binnen 14 dagen nadat hij van de prijsverhoging in kennis is gesteld de overeenkomst door middel van schriftelijke mededeling aan MiTo te ontbinden.

Artikel 4 Levering

4.1. De levering geschiedt op de in de verkooporder gespecificeerde plaats en bij gebreke daarvan aan het kantooradres van de wederpartij, waarbij MiTo zelf de wijze van transport en verpakking bepaalt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4.2. De wederpartij is verplicht gekochte producten bij aflevering in ontvangst te nemen. Indien aflevering op het in artikel 4.1. bedoelde adres tijdens kantooruren niet mogelijk is, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en heeft MiTo het recht tenzij de zaken op kosten van de wederpartij op te slaan, tenzij de overeenkomst terstond of op enig ander tijdstip nadien door schriftelijke mededeling aan de wederpartij te ontbinden.

4.3. Onverminderd het bepaalde in artikel 8, mogen in ontvangst genomen producten slechts geretourneerd worden indien MiTo daartoe zijn uitdrukkelijke voorafgaande toestemming heeft verleend. De kosten van de retourzending zullen alsdan van de wederpartij zijn, tenzij anders overeengekomen.

4.4. De wederpartij is verplicht door MiTo verstrekte voorschriften inzake de wijze van opslag en behandeling van de geleverde producten strikt in acht te nemen en de producten slechts in ongeschonden toestand in voorraad te houden en te verkopen.

4.5. MiTo heeft het recht een opdracht in gedeelten te leveren. Deelleveringen kunnen afzonderlijk aan de wederpartij worden gefactureerd.

4.6. Alle door MiTo opgegeven levertijden zijn geheel vrijblijvend. Door de enkele overschrijding daarvan raakt MiTo niet in verzuim en krijgt de tegenpartij geen recht op enige schadevergoeding.

Artikel 5 Doorlevering

5.1. De wederpartij mag de door MiTo geleverde producten uitsluitend in de originele, ongewijzigde van MiTo afkomstige verpakking doorleveren en deze niet van andere merken of aanduidingen voorzien, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 6 Betaling

6.1. Alle betalingen aan MiTo zullen door de wederpartij zonder enige aftrek of verrekening op een door MiTo op de verkoopfactuur voorgeschreven wijze worden voldaan binnen 10 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk een afwijkende termijn is overeengekomen of op de factuur is aangegeven.

6.2. MiTo is te allen tijde gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de prijs of vervangende zekerheid ter zake te verlangen in de door haar gewenste vorm, alvorens (verder) te presteren.

6.3. Indien de wederpartij de verschuldigde prijs niet binnen de in artikel 6.1. genoemde termijn betaalt, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en wordt hij zonder dat daartoe een nadere in gebrekenstelling is vereist over het openstaande bedrag de wettelijke rente is verschuldigd. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de wettelijke rente wordt berekend vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. Vanaf de datum dat de wederpartij van rechtswege in verzuim is, is hij tevens over het openstaande bedrag een direct opeisbare boete van 1,5% per maand verschuldigd.

6.4. Indien de wederpartij met enige betaling in gebreke is, worden alle door hem aan MiTo verschuldigde bedragen terstond opeisbaar en kan MiTo de onmiddellijke betaling daarvan vorderen vermeerderd met de onder artikel 6.3. genoemde rente, zonder dat daartoe nadere ingebrekestelling is vereist. In dat geval is MiTo gerechtigd de uitvoering van alle opdrachten ten behoeve van de wederpartij op te schorten totdat al hetgeen ingevolgde de vorige zin opeisbaar is geworden, één en ander onverminderd de wettelijke rente, het recht van MiTo op volledige schadevergoeding en het recht van MiTo op ontbinding uit hoofde van artikel 11 van deze Algemene verkoopsvoorwaarden is betaald.

6.5. Eventuele bonussen, kortingen e.d. zijn slechts verschuldigd indien de wederpartij niet in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens MiTo.

Artikel 7 Risico en Eigendom

7.1. Het risico voor de geleverde producten gaat over op de wederpartij op het moment van aflevering, ook indien de eigendom nog niet aan de wederpartij is overgedragen.

7.2. Zolang de wederpartij niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen terzake van geleverde of te leveren producten, blijven die producten eigendom van MiTo, onverminderd overigens de verplichting van de wederpartij tot tijdige betaling.

7.3. De wederpartij mag producten, waarop MiTo het eigendomsrecht heeft voorbehouden niet verpanden, dan wel bij wijze van zekerheidsstelling overdragen. Hij mag deze producten wel binnen de normale bedrijfsuitoefening vervreemden.

7.4. MiTo is gerechtigd om de producten ter zake waarvan de wederpartij niet volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan hetzij onder zich te houden totdat het verschuldigde volledig is voldaan, hetzij de producten aan derden te verkopen in welk geval de opbrengst na aftrek van de kosten in mindering komt op het door de wederpartij verschuldigde.

Artikel 8 Klachten, garantie en aansprakelijkheid

8.1. De wederpartij is verplicht om bij aflevering van de gekochte producten te controleren of (transport) schade is opgetreden en/of het geleverde geen tekorten vertoont. Zo spoedig mogelijk na aflevering is de wederpartij verplicht te controleren of het geleverde ook overigens beantwoordt aan de overeenkomst.

8.2. Klachten met betrekking tot (transport) schade of tekorten in het geleverde dienen ook door de wederpartij op de vrachtbrief te worden aangetekend en terstond aan MiTo gespecificeerd te worden opgegeven. Bij gebreke daarvan verliest de wederpartij jegens MiTo al zijn rechten op grond van dergelijke schade of tekorten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de bedrijfsleiding van MiTo.

8.3. Klachten met betrekking tot andere dan in artikel 8.2. bedoelde tekortkomingen dienen de wederpartij terstond, nadat hij deze heeft ontdekt of mede gelet op zijn in artikel 8.1. bedoelde controleplicht, redelijkerwijs had behoren te ontdekken aan MiTo

schriftelijk en voldoende nauwkeurig omschreven op te geven, met dien verstande dat dergelijke klachten in geen geval op een later tijdstip dan twee weken na aflevering kunnen worden ingediend. Na deze termijn aan MiTo kenbaar gemaakte klachten, hoeven niet door MiTo te worden behandeld. Tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de bedrijfsleiding van MiTo, wordt de wederpartij dan geacht de producten in goede staat te hebben ontvangen en verliest hij jegens MiTo al zijn rechten.

8.4. De betalingsverplichtingen voor de wederpartij wordt niet opgeschort door klachten over de producten.

8.5. Indien een tijdig kenbaar gemaakte klacht gegrond wordt bevonden, heeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te ontbinden en is MiTo slechts verplicht de eventueel ontbrekende producten zo spoedig mogelijk alsnog af te leveren respectievelijk de geleverde ondeugdelijke producten te vervangen. MiTo is evenwel wel bevoegd in plaats van vervanging te kiezen voor teuggave van de koopprijs tegen retournering aan MiTo van het geleverde. Slechts indien MiTo in gebreke blijft met vervanging of teruggave van de koopprijs, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden. De te vervangen producten waarover de klacht gegrond wordt bevonden, worden eigendom van MiTo.

8.6. Behoudens het bepaalde in de vorige leden van dit artikel, is de aansprakelijkheid van MiTo uitgesloten ongeacht de wijze waarop een mogelijke actie wordt ingesteld, hetzij uit wanprestatie hetzij uit onrechtmatige daad of anderszins, tenzij er sprake is van schade welke te wijten is aan opzet of grove schuld van de bedrijfsleiding van MiTo.

8.7. De aansprakelijkheid van MiTo wordt in geval van opzet of grove schuld van de bedrijfsleiding van MiTo beperkt ten opzichte van de wederpartij tot ten hoogste tweemaal het bedrag gelijk aan het door de wederpartij verschuldigde in verband met de specifieke transactie waaruit of in verband waarmee de aansprakelijk is ontstaan.

8.8. De wederpartij vrijwaart MiTo tegen aanspraken van derden tot schadevergoeding die op enigerlei wijze mocht zijn ontstaan door het niet en/of niet conform de instructie van MiTo gemaakte gebruik van de producten door derden.

8.9. Indien de wederpartij op enigerlei wijze tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen jegens MiTo, zijn alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die zijn gemaakt in verband met de vaststelling van de schade en aansprakelijkheid, alsmede ter verkrijging van voldoening in en buiten rechten - ook voor zover deze kosten een in rechte verkregen proceskostenveroordeling te boven gaan - voor rekening van de wederpartij, met een minimum van 15% van het openstaande bedrag doch niet minder dan € 250, -.

Pagina 3

Artikel 9 Intellectueel eigendom

9.1. Intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteurs - en merkrechten, belichaamd door MiTo geleverde producten en diensten alsmede in MiTo merken en logo’s blijven onverkort berusten bij MiTo en worden op geen enkele wijze overgedragen aan de wederpartij.

9.2. Voor het gebruik van merknamen, logo’s e.d. van MiTo in brochures e.d. van de wederpartij in het kader van promotieactiviteiten is vooraf uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming vereist van MiTo.

Artikel 10 Overmacht

10.1. Onder overmacht in deze Algemene voorwaarden wordt verstaan elke van de wil van MiTo onafhankelijke omstandigheid waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer kan worden verlangd. Als overmacht zal mede maar niet uitsluitend gelden oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, werkstaking en andere collectieve acties van werknemers binnen en buiten het bedrijf van MiTo transportmoeilijkheden, geheel of gedeeltelijk tekortschieten van een door MiTo ingeschakelde derde en/of zaken waarvan MiTo bij de uitvoering van de verbintenis gebruik maakt, tenzij het gaat om zaken die daartoe in het algemeen ongeschikt zijn, alsmede iedere omstandigheid waardoor het voor MiTo niet mogelijk is op normale wijze tijdig de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, ongeacht of deze omstandigheden al dan niet voorzienbaar waren op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst.

10.2. Indien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht aan de zijde van MiTo blijvend verhinderd wordt of redelijkerwijs voor MiTo bezwaarlijk is, is MiTo gerechtigd de overeenkomst met de wederpartij te ontbinden, zonder dat MiTo tot enige schadevergoeding is gehouden. De wederpartij is in geval van overmacht aan de zijde van MiTo niet bevoegd de overeenkomst te ontbinden dan nadat de onmogelijkheid tot uitvoering van de overeenkomst drie maanden heeft voortgeduurd.

Artikel 11 Ontbinding

11.1. MiTo is gerechtigd zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, met onmiddellijke ingang en zonder dat MiTo ter zake tot enige schadevergoeding jegens de wederpartij is gehouden, de overeenkomst met de wederpartij door schriftelijke mededeling aan de wederpartij geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd overige rechten van MiTo in geval van:

a. Enige tekortkoming van de wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen jegens MiTo;

b. Faillissement surseance van betaling, onder curatelenstelling of onder bewindstelling van de wederpartij of een aanvraag daartoe;

c. Gehele of gedeeltelijke overdracht, stillegging, liquidatie of insolvabiliteit van het bedrijf van de wederpartij;

d. Beslaglegging op vermogensbestanddelen van de wederpartij.

11.2. In geval van annuleren van de order door wederpartij is deze aan MiTo een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 30% van de waarde van de order met een minimum van € 50 en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid een hogere schade te eisen.

Artikel 12 Displays

In displays in welke vorm dan ook die geleverd worden door MiTo mogen uitsluitend gevuld worden met producten die op dat moment tot het assortiment behoren tot en geleverd zijn door MiTo. Het plaatsen van artikelen van derden in de betreffende displays geeft MiTo het recht de nog lopende overeenkomst(en) te ontbinden en het retour nemen van de displays. De kosten hiervoor komen voor rekening van de wederpartij.

Artikel 13 Toepasselijk recht, bevoegde rechter

13.1. Op alle overeenkomsten waarop deze Algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn is het Nederlands recht van toepassing.

13.2. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter te Dordrecht, voor zover op grond van een dwingendrechtelijke regel geen andere rechter bevoegd is.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »